School voor Zorg, Service & Welzijn (2024)

 • Inleiding

  Inleiding

  Met de studiegids 2023-2024 willen we je zo overzichtelijk mogelijk informeren over allerlei zaken die te maken hebben met jouw opleiding bij Firda. Als het nodig is, dan zullen we deze gids een update geven, bijvoorbeeld omdat websites en links worden aangepast van Friesland College naar Firda.

  De grote lijn voor studiejaar 2023-2024 is wel helder: leren bij Firda is een combinatie van activiteiten op school, in de praktijk en online.

  Naast deze studiegids heeft elke opleiding een `Onderwijs- en examenregeling´ (OER), waarin de hoofdlijnen en wettelijke regelingen van het onderwijs en de examinering zijn opgenomen. Iedere opleiding zal jou tijdens de introductieweek vertellen hoe het bij jouw opleiding geregeld is en waar je de specifieke informatie kunt vinden. Tijdens de studie krijg je informatie via de digitale leer- en werkomgeving (studentenportaal/Mijnfirda). Jouw ouders/verzorgers kunnen, als jij daarmee akkoord gaat, via jouw account op de hoogte blijven van je studievoortgang.

  Waar leren werkt

  Firda is een school met slagkracht die kleinschalig opereert in verbondenheid metelkaar en met de omgeving.

  • Onze visie op leren speelt in op de variëteit en diversiteit van onze studenten.
  • Als partner van de regio geven we samen met en in de regio vorm aan wendbaar en responsief onderwijs.
  • Bij Firda krijg je meer dan een vakopleiding.
  • Passende en persoonlijke begeleiding is de basis van goed onderwijs.
  • We bieden een flexibel aanbod voor verschillende doelgroepen om een leven lang te blijven ontwikkelen.
  • Bevlogen onderwijsprofessionals verzorgen het onderwijs.

  Je vindt bij ons inspirerend beroepsonderwijs dat je goed voorbereidt op een toekomst als professional, als burger en als mens. We zijn er voor jonge en volwassen studenten die starten of zich willen bij-, her- of omscholen. Je ontwikkelt je tot vakmens én tot wendbaar mens die waarde(n)gedreven handelt. Wij stimuleren je om te werken vanuit een open leerhouding en om je je hele leven te blijven ontwikkelen.

  Ons portfolio bestaat uit een compleet aanbod aan opleidingen en scholing, op alle niveaus, in alle leerwegen. Je leert bij ons in een rijke leeromgeving. Uitgangspunt daarbij is dat leren een sociaal proces is, waarin we werken vanuit respect en elkaars overeenkomsten en verschillen benutten. We leren je reflecteren en inzien wat goed gaat en wat beter kan, om van daaruit steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces en ontwikkeling. In onze school komen school en praktijk samen, waarbij de grenzen tussen beide steeds meer vervagen. Je kunt kiezen uit een divers aanbod van leeractiviteiten, die verschillen in vorm, aanpak en inhoud, waarbij je onafhankelijk van tijd en plaats kunt leren.

  Global Goals

  Firda besteedt in onderwijs en organisatie veel aandacht aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), waarin de Verenigde Naties hebben vastgelegd hoe we samen kunnen werken aan een betere en duurzame wereld. In het programma voor Loopbaan & Burgerschap, maar ook in het vakonderwijs en de organisatie van Firda komen deze SDG’s geregeld aan bod.

  Firda is een Unesco-school, we dragen als school bij aan de Unesco-thema's: Intercultureel leren, wereldburgerschap, duurzaamheid/duurzaam ontwikkelen en vrede en mensenrechten.

  Praktijkroute en leereenheden

  Bij Firda hebben we een flexibel aanbod van leerroutes en keuzemogelijkheden voor de student. Leerroutes leiden altijd naar een diploma, certificaat of ander bewijs voor bijvoorbeeld Leven Lang Ontwikkelen (LLO). De leerroutes worden zo georganiseerd dat studenten zoveel mogelijk in een groep leren op basis van hun keuzes en behoeftes.

  Alle leerroutes zijn opgebouwd uit een verzameling van leereenheden waarin de beroepscontext en theorie een samenhangend geheel vormen. Deze leereenheden, die zijn vormgegeven op basis van de beroepspraktijk, bestaan uit een mix van leeractiviteiten op school, online leeractiviteiten en leeractiviteiten in de praktijk.

  Alle leereenheden kennen duidelijke leeruitkomsten. De leereenheden bieden studenten niet alleen een stevige basis voor het beroep, maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling. Een andere vorm van leren vindt plaats in de vorm van eenpraktijkroute. Je werkt en leert als `collega in opleiding´ vanaf het begin van je opleiding in bedrijven of instellingen. Zie voor meer informatie het OER.

 • School

  Voorwoord

  Naast een veilige leeromgeving, biedt ZSW jou ook een ‘passend leertraject’ in een rijke leeromgeving aan. Dit betekent dat jouw ontwikkeling (beroeps- en persoonsgericht) altijd de rode draad is door het leerproces heen. Hierin is een grote mate van flexibiliteit en op maat mogelijk.

  Het leren en werken met de verschillende onderwijsmethodes, zorgt er voor dat je zelf de regie kunt houden op het eigen leerproces. Ook het leren leren geeft body aan de cyclus van doen en leren.

  Een rijke leeromgeving wordt gevormd door ‘praktijkgestuurd leren’. De praktijk is altijd het vertrekpunt voor het leren en juist het samenspel met de verschillende organisaties en de begeleiders vanuit de verschillende rollen versterkt de rijkheid van jouw leeromgeving.

  De opleidingen kennen een afbouwende begeleiding. Dit betekent dat je van veel begeleiding naar minder of weinig gaat. Dit doen wij om je voor te bereiden op de stap naar een andere bovenliggende opleiding of arbeidsmarkt. De snelheid in het afbouwen van de begeleiding is uiteraard afhankelijk van jouw tempo en groeiontwikkelingen.

  In het leertraject krijg je te maken met de volgende onderdelen:

  • Leereenheden of leerwerkkaarten
  • Praktijkopdrachten
  • Leeractiviteiten in werkplaats
  • Projecten, trainingen en workshops
  • Beroepspraktijkvorming (BPV)
  • Keuzedelen
  • Toetsen (monitoring ontwikkeling) en examens

  Tijdens de start van je leertraject krijg je alle informatie die nodig is voor het afleggen van JOUW route!

  Over de school

  ZSW heeft de volgende opleidingen:

  • Maatschappelijke Verzorgende-IG plus opleiding (zorg)
  • MBO-Verpleegkundige (zorg)
  • Maatschappelijke Zorg (zorg)
  • Sociaal Werk (welzijn)
  • Helpende Zorg en Welzijn (zorg en welzijn)
  • Medewerker facilitaire (service)
  • Assistent dienstverlening en zorg (service en zorg)

  Een cyclus van doen en leren
  In praktijkgestuurd leren wordt de ervaring verbonden met (nieuwe) kennis en kunde, die in een volgende ervaring zijn toepassing krijgt. Het wendbaar toepassen van kennis is een krachtige vorm van leren. De cyclus van leren bestaat uit een voortdurende opeenvolging van doen, reflectie op en verdieping van die ervaring, gevolgd door opnieuw doen.

  Noodzakelijke verdieping
  Zonder verdieping dreigt bij leren in en aan de praktijk voortdurend het gevaar van oppervlakkig leren, het leren uitsluitend over doen. In de cyclus van het leerproces is de reflectie vooraf, tijdens en na het doen de bron voor voortdurende verdieping van kennis, kunde en jouw persoonlijke kwaliteit.

  Reflectie als motor
  Reflectie is de motor van de verdieping en heeft tot doel van een ervaring een doordachte ervaring te maken. Je leert kijken naar de effecten van jouw gedrag en leert benoemen wat jij moet weten en kunnen om het werk volgens beroepsstandaarden te doen en wat dat betekent voor de ontwikkeling van jouw persoonlijke kwaliteiten.
  Leren in een context van praktijk vraagt om reflectie op drie momenten:
  Voorafgaand aan het werk: wat kan en weet ik al en wat moet ik hiervoor kunnen en weten.
  Tijdens het werk: wat gaat goed, wat moet beter en wat wil ik doen?
  en na afloop van het werk: wat weet en kan ik nu en wat moet ik nog meer weten en kunnen. Ofwel: wat is mijn volgende stap in het leerproces.

  Werkplaatsen

  Er zijn werkplaatsen waarvoor je je kunt inschrijven, maar er zijn ook werkplaatsen die verplicht zijn. Deze werkplaatsen zijn ingeroosterd. Binnen de werkplaatsen kunnen diverse onderwerpen en inhouden aangeboden worden. De inhouden kunnen door de docenten van ZSW ingevuld en uitgevoerd worden, maar ook door medewerkers uit de echte praktijk. Daarnaast heb jezelf ook invloed op de inhoud. De begeleidend docent is er namelijk voor jullie. Dus als je verdieping of ondersteuning nodig hebt bij een bepaald onderwerp of praktijksituatie, dan kun je daar naar vragen.

  Binnen de werkplaatsen kun je aan de slag met content (inhoud en vormgeving) die de docent je aandraagt, maar ook met de leermiddelen die je voor je opleiding moet aanschaffen.

  Daarnaast is de onderwijsvorm belangrijk voor de inhoud van de werkplaatsen. Binnen ZSW werk je met ‘leereenheden’ of met ‘leerwerkkaarten’. Dit is afhankelijk van de opleiding waarvoor je hebt gekozen. Beide staan ze in het teken van het beroep en beschrijven wat je nodig hebt ook straks het toekomstige beroep uit te oefenen.

  Naast dat je veel praktijkervaring opdoet in de echte praktijk, hebben wij ook praktijkruimtes waar je aan de slag gaat met praktijklessen. Hier kun je oefenen en je alvast voorbereiding op het ‘echte werk’. De middelen die hier worden gebruikt, zijn gelijk aan die in de praktijk worden toegepast.

  De uren die je moet maken voor je opleiding, is ook afhankelijk van de opleiding en de leerweg die je volgt. De meeste opleidingen binnen ZSW werken met de uren-verdeling 15-15-10.

  • gemiddeld 15 uur uitvoering in de praktijk
  • gemiddeld 15 uur ontwikkeling van competenties, kennis en vaardigheden, incl. individuele – en groepscoaching
  • gemiddeld 10 uur zelfstudie

  Deze verdeling moet niet worden begrepen en gelezen als programmering op weekbasis. Het is heel goed mogelijk dat jouw leertraject, in afstemming met jouw slb’er, hier om goede redenen van afwijkt.Urenverantwoording doe je steeds achteraf (per week) en op basis van werkelijke realisatie.

 • Opleiding

  Kwalificatiedossier

  Voor vrijwel elk beroep hebben we in Nederland een zogeheten kwalificatiedossier. Dat is een landelijk document met diploma-eisen, die uitgaan van wat een student als beginnend professional in een beroep moet kennen en kunnen aan het eind van zijn opleiding. Het kwalificatiedossier en het daaraan gekoppelde opleidingsnummer van jouw opleiding vind je op de site van de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven): www.s-bb.nl.

  Het kwalificatiedossier beschrijft de kerntaken, werkprocessen en overige generieke onderdelen.

  Binnen je opleiding op het mbo is er ruimte om jezelf persoonlijk en beroepsmatig te ontwikkelen. Die ruimte is in Nederland vastgelegd in afspraken die er specifiek voor zorgen dat er tijdens je opleiding aandacht is voor loopbaan- en burgerschapsontwikkeling.

  Loopbaan en Burgerschap

  Bij Burgerschap houd je je bezig met thema’s zoals:

  1. Identiteit en cultuur
  2. Klimaat en milieu
  3. Healthy aging/vitaal burgerschap
  4. Verzorgingsstaat& inclusieve samenleving
  5. Rechtsstaat en democratie
  6. Financiën en economie
  7. Mediawijsheid en privacy.

  Bij het onderdeel loopbaan ga je aan de slag met vragen zoals:

  1. Wie ben ik, wat kan ik? (Kwaliteiten, reflectie)
  2. Wat wil ik, wat drijft mij? (Motieven, reflectie)
  3. Welk soort werk past bij mij? (Werkexploratie)
  4. Wat wil ik worden? (Loopbaansturing)
  5. Wie kan mij daarbij helpen? (Netwerken)

  Zie voor meer informatie over het kwalificatiedossier, loopbaan en burgerschap, de OER.

  Talencentrum

  Je leert een taal sneller en beter als je de taal echt moet gebruiken. Je krijgt taalonderwijs van bekwame docenten waarvan er vele ‘native speakers’ zijn. Bij de start van het onderwijsdeel Moderne Vreemde Taal (MVT) maak je kennis met de werkwijze van het Talencentrum. Je kunt, afhankelijk van je opleiding, Engels, Duits, Frans, Spaans en Fries volgen. Naast de talen die in je kwalificatiedossier staan, kun je eveneens een keuzedeel volgen in een van de vijf talen.

  Het gaat om vijf taalvaardigheden: ‘luisteren’, ‘lezen’, ‘schrijven’, ‘spreken’ en ‘gesprekken voeren’. Welke taal je moet leren, wat je moet leren en hoelang je traject duurt, hangt af van de eisen in het kwalificatiedossier van jouw opleiding. De duur kan variëren van een half jaar tot drie jaar. Dit hoor je van je slb-er/coach en van de taaldocent.


  In het Talencentrum bepaalt de taaldocent bij de start wat je al kunt. Je werkt vervolgens zoveel mogelijk - deels online - in je eigen tempo. In je MVT-portfolio laat je je vorderingen zien en het niveau van je taalbeheersing.

  Periodisering

  Je opleiding is ingedeeld in periodes van 5 weken, waarbij de vakanties niet meegerekend worden. Dit geldt voor de opleidingen die werken met leereenheden.

  De eerste periode van het eerste jaar begint met een introductieweek. Daarin maak je kennis met Firda, je opleiding, je docenten/coaches en medestudenten.

  Adressen van locaties en afdelingen

  Kijk opContact / Firdavoor de adressen en locaties van de school.

  Voor alle locaties is het belangrijk dat we samen proberen alles zo netjes mogelijk te houden en ons houden aan alle regels voor hygiëne, veilig leren en werken.

  Voor bepaalde ruimtes gelden aanvullende regels (bijvoorbeeld gericht op bedrijfskleding).

  Ondersteuning; administratie, receptie en gebouwenbeheer

  Als je vragen hebt, kun je terecht bij je docent/coach. Voor sommige onderwerpen heb je iemand anders nodig. Zo moet je soms iets inleveren of ophalen bij de studentenadministratie. Deze administratie zit in hetzelfde gebouw als je opleiding.

  In veel gebouwen van Firda kun je vaak ook snel een vraag stellen bij de receptie. Ook kun je met je vragen terecht bij de gebouwenbeheerders, herkenbaar aan de bedrijfskleding van Firda.

  Onderwijsvrije dagen (vakanties)

  Herfstvakantie

  23 – 27 oktober 2023

  Kerstvakantie

  25 december 2023 – 5 januari 2024

  Voorjaarsvakantie

  19 - 23 februari 2024

  Goede Vrijdag

  29 maart 2024

  Tweede Paasdag

  1april 2024

  Meivakantie

  29april t/m 10mei 2024

  Tweede Pinksterdag

  20mei 2024

  Zomervakantie

  22juli t/m 30 augustus2024

  Ziekmelding / absentie

  We gaan ervan uit dat je als student volgens het rooster of volgens afspraak op school aanwezig bent. Dit geldt ook voor de activiteiten waar je in het kader van je opleiding bij betrokken bent, bijvoorbeeld je BPV of excursies. Als je vanwege ziekte of een andere geldige reden de lessen niet kan volgen, moet je dit zo spoedig mogelijk doorgeven.

  Ben je door ziekte of een andere reden niet in staat om naar school te komen? Bel dan op de eerste dag van afwezigheid voor 9.00 uur naar jouw locatie en geef je melding door.

  Ben je jonger dan 18 jaar? Dan vragen we je een van je ouders/verzorgers om te bellen. Vergeet ook niet je stagebedrijf te bellen als je stageloopt.

  Meld je uiterlijk voor 09.00 uur telefonisch ziek via de absentielijn, voor zowel Leeuwarden als Heerenveen, te bereiken op:088-0602000

  Geef je naam, opleiding en naam van je studieloopbaanbegeleider door.

  Ben je 18 jaar of ouder?Dan kun je je ziekmelden via de absentielijn of viaEduarte. De knop naar ziekmelden in Eduarte vind je terug onder Mijn apps op de homepage van Mijnfirda.

 • FCLive en ICT-voorzieningen

  FClive

  Mijnfirda (Mijnfirda.nl) (FCLive) is de digitale leeromgev​ing van Firda. Je kunt hier je rooster, bestanden, opdrachten, e-mail en nog veel meer vinden.

  Je ontvangt bij inschrijving thuis een brief van Firda met daarin je inlognaam en het wachtwoord. Hiermee krijg je toegang tot Mijnfirda.nl, de onderwijscomputers op school en het Wifi-netwerk Eduroam. Vanaf het Wifi-netwerk kun je op alle locaties van Firda met je eigen laptop en smartphone werken.

  FCLive e-mail

  Mijnfirda bevat ook de e-mailomgeving voor alle studenten. Bij de inloggegevens vind je jouw e-mailadres. Dit adres gebruikt de school om jou onder meer persoonlijke berichten, informatie en brieven toe te sturen.

  Het is dus zaak om Mijnfirda goed te gebruiken en je e-mail regelmatig te controleren​. Op Mijnfirda vind je hierover meer informatie.

  Informatiebeveiliging en privacy

  Firda neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens en privacy heel serieus. Het neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan. Deze maatregelen treffen we om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Firda heeft onder andere een privacyreglement en een protocol social media.

  Voor vragen over hoe Firda omgaat met jouw persoonsgegevens, kun je terecht bij je coach en de studentenadministratie. Als zij geen antwoord kunnen geven op je vragen, dan kun je een mail sturen naar privacy@fcroc.nl.

  Servicedesk

  Voor al je ICT-vragen, storingen maar ook tips en uitleg kun je terecht op de Servicepagina SSP. Het SelfServicePortaal (SSP) is te bereiken vanuit de Mijnfirda-omgeving of door te surfen naar servicedesk.fcroc.nl.

  Als je via deze weg geen oplossing hebt gevonden dan kun je het contact- of storingsformulier invullen. De servicedesk helpt je graag! Ook kun je altijd even langslopen bij een van de ICT-balies. Deze vind je in Leeuwarden in gebouw Triangel naast de postkamer voor het FlexCafé en in Sportstad Heerenveen in kamer West 002.

  Voor echt dringende zaken kun je natuurlijk altijd de Servicedesk bellen, zij zijn te bereiken via 088 060 2525.

  Surfspot

  SURFspot.nlis een webwinkel speciaal voor studenten van het mbo en het vo. Hier kun je eenvoudig en met korting allerlei producten bestellen om thuis een complete (school)werkplek in te richten.

  Naast software verkooptsurfspot.nlook notebooks, tijdschriften, boeken, telefonie, tassen, etc.surfspot.nlstuurt jouw bestelling binnen 24 uur gratis op naar je huisadres.

 • Leermateriaal

  Basisuitrusting

  Verder zorgt de school ervoor dat alles wat je nodig hebt om op school de opleiding te volgen en examen te doen, op school aanwezig is. We noemen dit de basisuitrusting. Natuurlijk wordt van jou gevraagd om zuinig om te gaan met die basisuitrusting. De school bepaalt of de uitrusting buiten de school gebruikt mag worden.

  Je kúnt ervoor kiezen de basisuitrusting school (inclusief gereedschappen) zelf aan te schaffen, maar dat is op vrijwillige basis. De school kan jou daarin advies geven.

  Beroepsgerichte stages horen bij je opleiding. De stage volg je bij een erkend leerbedrijf. Het leerbedrijf zorgt voor een basisuitrusting leerbedrijf. Soms vraagt een leerbedrijf aan jou om zelf een deel van de basisuitrusting aan te schaffen. Daar worden dan afspraken over gemaakt tussen jou en het leerbedrijf. Voor vragen over de basisuitrusting kun je bij je coach terecht.

  Ander materiaal

  Hiernaast moet je materialen aanschaffen, die echt aan je opleiding zijn verbonden. Dan gaat het om (digitale) leermiddelen, studieboeken en andere onderwijsstudiebenodigdheden zoals beroepskleding en schoenen. Wat je moet hebben, verschilt natuurlijk per school. Verplicht is het wel en al deze spullen moet je vaak in je bezit hebben vanaf de start van je opleiding.

  Op Mijnfirda, het portaal waarop alles staat dat je nodig hebt voor je studie bij Firda, vind je precies wat jij moet aanschaffen inclusief een lijst met aanbieders waar je deze leermiddelen kunt bestellen. Als je materiaal van iemand anders kunt overnemen, is dat ook goed. Zorg dan wel dat je bijvoorbeeld bij studieboeken wel de goede versie hebt en niet een verouderd exemplaar.

  Dan zijn er ook nog voorzieningen en activiteiten, die wel waardevol maar niet verplicht zijn voor je opleiding. Denk hierbij aan (zaken als) excursies, reizen en workshops. Bij je inschrijving hoor je van je opleiding welke onderdelen in deze categorie vallen. Als je ervoor kiest niet mee te doen aan zo´n onderdeel, dan ben je wel verplicht een alternatief programma te volgen.

  Extra financiële regelingen voor studenten jonger dan 18 jaar
  Kun je het les- of cursusgeld of de onderwijsbenodigdheden niet betalen, dan heeft Firda een regeling. De voorwaarden zijn:

  • Je bent jonger dan 18 jaar op 1 augustus 2023;
  • Je volgt een BOL/BBL opleiding op Firda;
  • Je komt uit een gezin met een laag inkomen.

  Kom je in aanmerking voor deze regeling, dan geldt de volgende procedure: Woon je in Friesland, meld je dan aan voor een inkomenstoets bijwww.kindpakket.nl.

  Woon je buiten Friesland, neem dan contact op met de stichting Leergeld in je woongemeente (www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/).

  Als je jonger bent dan 18 jaar en je volgt een BOL-opleiding, dan kun je van DUO een studentenreisproduct krijgen. De informatie hierover vind je opwww.duo.nl.

 • FC Studenten Services

  Inleiding

  Bij het Student Service Centrum (SSC) kun je terecht voor alle informatie over (extra) begeleiding en/of (extra) uitdaging. Hieronder vind je uitleg over deze onderwerpen.

  Adviescentrum

  Bij het Adviescentrum kun je terecht voor:

  • opleidingsinformatie
  • loopbaanadvies en -begeleiding
  • informatie over extra begeleiding

  Op Mijnfirda vind je meer informatie, onder meer met contactgegevens en tijden. Het Adviescentrum is gevestigd in gebouw Triangel in Leeuwarden en op locatie Sportstad in Heerenveen. E-mail:adviescentrum@fcroc.nl

  Excellentieprogramma

  Wil jij:

  • Meer uitdaging?
  • Een sterkere positie op de arbeidsmarkt?
  • Spannende situaties meemaken?
  • Een innovatief product of programma ontwikkelen?

  Dan kun je deelnemen aan een programma waarin je kunt UITBLINKEN. Bij Firda wordt dat excelleren genoemd. Alle (onvermoede) talenten waarover je beschikt, kun je aanspreken. Wat is er mooier dan alles uit jezelf halen?! Er is een heleboel mogelijk en we bieden uitdagingen aan op de volgende gebieden: Creativiteit, vitaliteit en/of ondernemend gedrag ontwikkelen. Presenteren, uitvinden, reizen, verdiepen, verbreden en nog veel meer!

  Aanbod en individueel traject: Je kunt je aanmelden voor een specifiek excellentieonderdeel, zoals de Ambassadeurs, Overdrive, project Healthcare, een van de andere 'state-of-the-art- uitdagingen' uit het actuele aanbod (zie Mijnfirda). Je hebt zelf een droom en ambitie en geeft dit vorm in een excellentietraject. Je stelt dan samen met je excellentiebegeleider je eigen traject op.

  Nieuwsgierig geworden? Wandel dan binnen bij het Student Service Centrum in Leeuwarden of Heerenveen. Je kunt ook mailen, aarzel niet en stuur je vraag naarexcellent@fcroc.nl

  Internationaal!

  Een nieuwe uitdaging? Nieuwsgierig naar andere culturen? Je taalvaardigheid in het Engels of een andere taal verbeteren? Dan is een stage of project in het buitenland iets voor jou!

  • Stage in of buiten Europa: diverse bedrijven bieden erkende stageplaatsen aan. Bespreek de mogelijkheden met je docent/coach. Stages vind je op www.stagemarkt.nl of met hulp van je coach of het International Office.
  • Voel jij je maatschappelijk betrokken en wil jij je daarvoor inzetten? Firda werkt samen in verschillende projecten, bijvoorbeeld in Indonesië en Afrika.
  • Liever niet naar het buitenland, maar toch een intercultureel tintje? Ook op school organiseren wij internationale activiteiten. Bijvoorbeeld in de burgerschapslessen.

  Meer weten? Op Mijnfirda vind je meer informatie.

  Of loop langs bij het International Office in gebouw Triangel 0.23 (achter de receptie) in Leeuwarden of maak een afspraak in Heerenveen. Mailen, bellen of een berichtje via Teams kan ook: Sabine Schroten, coördinator internationalisering: s.j.schroten@fcroc.nl.

  Ondernemerschap

  Wil jij je ontwikkelen in ondernemend gedrag? Bij Firda staat niet voor niets ‘leer jezelf het leven door’ centraal. Uit je comfortzone gaan, nieuwe dingen leren en uitproberen, jouw talent ontdekken en vooral: ervaren!

  • Persoonlijk leiderschap: eigen regie over jouw leven. Jouw dromen, wensen en doelen staan centraal, maak ze realiteit.
  • Ondernemend gedrag: initiatief nemen in jouw omgeving of binnen een organisatie, verandering en impact maken.
  • Ondernemerschap: eigen bedrijf starten of jouw bedrijf verder uitbouwen.

  Firda biedt verschillende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Denk aan:

  • Coaching
  • Workshops
  • Evenementen
  • Gastlessen en/of inspirerend lesmateriaal
  • Keuzedelen (ondernemend gedrag, ondernemend vakmanschap, persoonlijk profileren, leidinggeven)
  • Samenwerking met: Founded in Friesland https://foundedinfriesland.com/nl/events
  • Netwerken

  Kijk op de website of neem contact op met Paula Bijvoets voor meer informatie. p.bijvoets@fcroc.nl

  Persoonlijke begeleiding

  Soms heb je tijdens je opleiding extra steun nodig, omdat het even niet zo loopt als het zou moeten. Omdat je veel achterstand hebt in je opleiding, te veel zaken aan je hoofd hebt, moeilijk keuzes moet maken of wat dan ook… Dan is het goed om te weten dat je kunt aankloppen bij je docent/coach, die weet welke extra ondersteuning er is in de school. Je kunt hierbij denken aan:

  Andere vormen van begeleiding en support zijn:

  • Kairo – begeleiding voor Studenten met ASS (autismespectrumstoornissen)
  • Spreekuur Budgetloket
  • Spreekuur Leerplichtambtenaren
  • Begeleiding GGD
  • Diverse trainingen

  Vertrouwenspersonen

  Je wilt je veilig voelen, ook op Firda. Maar soms kom je het tegen: hinderlijk gedrag, ongewenste aandacht (ook digitaal), rare opmerkingen, pesten, intimidatie, racisme of agressie. Blijf er niet mee tobben, als je dit tegenkomt op school of stage, praat erover met een vertrouwenspersoon. Je kunt een afspraak maken bij het Adviescentrum, tel. 088-060 3000.

  Je kunt ook een mail sturen:studentenvertrouwenspersoon@fcroc.nl Je krijgt dan zo snel mogelijk een reactie.

 • Examinering en diplomering

  Beoordelingsvormen

  De examinering is gekoppeld aan de kerntaken en werkprocessen in het kwalificatiedossier van jouw opleiding en in het wettelijk kader `Kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap´. De beoordeling van beroepsgerichte kerntaken en het handelen in kritische beroepssituaties heeft de vorm van een proeve van bekwaamheid. De onderdelen Leren en Loopbaan worden - op basis van ontwikkelingsgerichte reflectie - beoordeeld in een afrondingsgesprek. De vorm van het afrondingsgesprek staat in het examenplan van je opleiding.

  Examenreglement

  Het examenreglement voor het studiejaar 2023-2024 bevat artikelen, waaraan iedereen die betrokken is bij examinering zich moet houden.

  Onderwijs- en examenregeling (OER)

  De OER voor iedere opleiding bestaat uit een algemeen deel en aanvullende documenten, zoals het examenplan en de verantwoording van jouw onderwijstijd. Bij de start van je opleiding ligt dit klaar. Vraag je docent/coach naar de OER.

  Examenplan

  Het examenplan wordt voor iedere opleiding ingevuld met de beroepsgerichte examenonderdelen, algemene examenonderdelen, keuzedelen en de overige diploma-eisen. Dit is dan het examenplan van jouw opleiding. Bij de start van je opleiding ligt dit klaar, zodat je weet waaraan je moet voldoen om een diploma te halen. Vraag je docent/coach naar dit examenplan.

  Diplomering

  De positieve uitkomsten van de beoordelingen die je volgens jouw examenplan nodig hebt voor een diploma, worden verzameld. Samen met andere bewijzen (van wettelijke eisen en beroepsvereisten) vormen ze het diplomeringsdossier.

  De startdatum van je opleiding en het moment van examinering en diplomering zijn mede bepalend voor de eisen waaraan je moet voldoen voor een diploma van jouw opleiding. De examencommissie bepaalt aan de hand van jouw persoonlijke diplomeringsdossier of je een diploma krijgt.

  Diplomaregister

  Je kunt in het diplomaregister zelf een digitaal uittreksel maken van je diplomagegevens. Het digitale uittreksel is een pdf-document, voorzien van een certificaat. Het certificaat is het bewijs dat het document afkomstig is van DUO.

  Je kunt het digitale uittreksel naar een werkgever sturen of gebruiken in andere situaties waarbij je moet aantonen welke diploma´s je behaald hebt. Het digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Om in te loggen opwww.duo.nlheb je een DigiD met sms-controle nodig.

  MBO-verklaring

  Als je stopt met je opleiding zonder diploma of mbo-certificaat en je bent jonger dan 23 jaar, kom je in aanmerking voor een mbo-verklaring. Hierin staan de resultaten van behaalde examens, maar ook een praktijkverklaring kan daar deel van uitmaken. Dit kan helpen bij het zoeken naar werk of bij een vervolgopleiding.

  Ben je ouder dan 23 jaar en je stopt met je opleiding zonder diploma of mbo-certificaat, dan kun je tijdens het exitgesprek een verzoek indienen voor het verkrijgen van een mbo-verklaring.

 • Nederlands, MVT en rekenen

  Nederlandse taal en rekenen

  Voor de Nederlandse taal werken we in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs én mbo met dezelfde referentieniveaus. Zo kun je steeds het behaalde niveau goed met elkaar vergelijken. Voor rekenen geldt dat het niveau gekoppeld is aan het niveau van de mbo-opleiding. Voor sommige studenten zal gelden dat zij op een hoger niveau examen voor Nederlands en rekenen moeten doen, voor anderen zal gelden dat zij hun taal- en rekenniveau dat vereist is, gedurende de opleiding moeten ‘onderhouden’ en dit ook moeten bewijzen.

  Van alle studenten worden de taal- en rekenvaardigheden gemeten bij de start van de opleiding. Dit is de zogeheten nulmeting. Het vereiste referentieniveau voor Nederlands en niveau voor rekenen staat in het examenplan van je opleiding. De school kan met jou afspraken maken over hoe er ondersteuning geboden kan worden voor Nederlands en/of rekenen.

  Over de examens Nederlandse taal en rekenen

  Nederlands
  Voor het afronden van het Nederlands is er een landelijk centraal examen en zijn er instellingsexamens. Voor studenten die op een entreeopleiding zitten en het Nederlands op niveau 1F afleggen, zullen alleen met instellingsexamens worden geëxamineerd.
  Het niveau 2F is voor mbo-opleidingen entree, niveau 2 en 3. Bij entree kunnen de examens ook op 1F worden afgelegd. 3F is voor mbo-opleidingen niveau 4.

  Voor mbo-opleidingen entree, niveau 2 en 3 geldt dat de examens ook op een hoger niveau kunnen worden gemaakt, nl. 3F.

  Rekenen bij opleidingen die zijn gestart voor studiejaar 2022-2023

  Ben je met je opleiding gestart voor studiejaar 2022-2023 dan wordt het rekenen met een landelijk centraal examen geëxamineerd.

  Er gelden de volgende niveaus: 2F voor entree, niveau 2 en 3; 3F voor niveau 4.

  Voor studenten die veel moeite hebben met rekenen, is er de mogelijkheid om een aangepast rekenexamen te doen. Er zijn twee aanpaste rekenexamens, nl. het ER-examen en het 2A-examen.

  Voor studenten op mbo-niveau 2, 3 en 4 met ernstige rekenproblemen bestaat de mogelijkheid om een aangepast examen te maken, het ER-examen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een dossier aangelegd worden zodat je kunt aantonen dat het - ondanks al je inspanningen - niet lukt het reguliere rekenexamen af te leggen.

  2A-examen

  Voor entree en mbo-2 is er ook een vereenvoudigd rekenexamen, het 2A-examen. Dit mag je alleen afleggen als je eerst het 2F-examen hebt gemaakt.

  Rekenen bij opleidingen die zijn gestart op of na studiejaar 2022-2023

  Voor opleidingen die in studiejaar 2022-2023 of later zijn gestart wordt het rekenen door middel van een instellingsexamen geëxamineerd en gelden de volgende niveaus: mbo-rekenniveau 2 voor entree en niveau 2, mbo-rekenniveau 3 voor niveau 3 en mbo-rekenniveau 4 voor niveau 4.
  Bij entree wordt het rekenen niet afgesloten met een examen. De voortgang van het rekenen wordt bijgehouden in een rekenportfolio. Hier wordt ook de eindmeting in vastgelegd. Het aantonen van deze ontwikkeling is een vereiste voor de diplomering.

  Moderne Vreemde Talen (MVT)

  De examinering van Moderne Vreemde Talen (MVT) vindt plaats in de loop van de opleiding. De inhoud en duur van het traject is voor iedere opleiding verschillend. Studenten op niveau 4 doen altijd examen generiek Engels voor vijf vaardigheden. Hiernaast zijn de beroepsgerichte exameneisen verschillend per opleiding, taal en niveau.

  Aan het begin van je opleiding krijg je een overzicht van de eisen waaraan jij moet voldoen. Je weet dan dus ook al precies of en wanneer je waarin examen moet doen.

  Slaag je niet in één keer, dan mag je na 10 weken de onderdelen herkansen die nog onvoldoende zijn. In die periode zijn er geen gewone lessen meer. Je kunt je wel opgeven voor extra lessen om deze onderdelen bij te spijkeren. Die lessen worden - afhankelijk van het aantal deelnemers - op verschillende dagen gegeven. Je kunt je hiervoor zelf aanmelden bij het Talencentrum.

  Een eventuele tweede herkansing kun je alleen nog aanvragen bij de examencommissie van je school. Hoef je vanuit de opleiding geen examen te doen, dan krijg je aan het eind van je opleiding een Taalverklaring met daarop de behaalde niveaus. Deze verklaring kun je ook krijgen naast je examenresultaten, als je op een hoger niveau hebt gepresteerd dan vereist.

  Voor studenten op niveau 4 worden de onderdelen `luisteren´ en `lezen´ in het Engels centraal en digitaal geëxamineerd via een centraal landelijk examen. Dit is vergelijkbaar met de examens bij Nederlandse taal. Je kunt na overleg met de docent op een hoger niveau examineren dan in je kwalificatiedossier staat vermeld. Je kunt/moet dit aanvragen bij de Borgingscommissie via het Examenbureau Talencentrum.

 • Wettelijke verplichtingen & regelingen

  Regels

  Als student heb je rechten en plichten. Deze staan beschreven in je onderwijsovereenkomst, je praktijkovereenkomst en in het studentenstatuut.

  Tevens zijn er inspanningsverplichtingen die je moet nakomen, maar ook leerafspraken die worden vastgelegd in ‘leerovereenkomsten’ en het BSA-traject.

  Regels t.a.v. het gebouw, het schoolterrein, omgaan medestudenten en docenten en het gebruik van materalen en middelen staan beschreven in het statuur en de algemene studiegids van het Friesland College.

  Studentenstatuut

  Als je na aanmelding voldoet aan alle voor de gekozen opleiding (vooropleidings)voorwaarden en vereisten, word je ingeschreven. Hiervoor ontvang je een definitief inschrijfbesluit. Dat is jouw inschrijfbewijs. In het definitief inschrijfbewijs wordt aangegeven dat het studentenstatuut van toepassing is. In het studentenstatuut is opgenomen welke rechten en plichten zowel jij als Firda hebben. Zo verplicht Firda zich om ervoor te zorgen dat jij:

  • de kennis en praktische vaardigheden om goed te kunnen functioneren in de praktijk van het beroep en in de samenleving aanleert en leert toepassen;
  • in staat bent om geleidelijk zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leren;
  • verband leert zien tussen de praktijk en combinaties van de verschillende vak- en leergebieden;
  • de mogelijkheid krijgt om in eigen tempo, aansluitend bij jouw eigen manier van leren, het onderwijs kunt doorlopen met oog voor de nominale studieduur van het onderwijsprogramma.
  • Als dit niet mogelijk is, moet de directeur van het mbo-college dit schriftelijk en onderbouwd aan jou meedelen.

  Het studentenstatuut

  Het studentenstatuutis een overzicht van de rechten en plichten die je als student van Firda hebt. Het studentenstatuut, dus de rechten en plichten die jij hebt, geldt in onze schoolgebouwen, buiten op het schoolterrein en tijdens activiteiten die te maken hebben met je opleiding of de school.

  Bindend Studieadvies (BSA)

  In het eerste studiejaar krijg je een Bindend Studieadvies (BSA). Bij een positief bindend studieadvies ga je door met je opleiding. Een negatief bindend studieadvies betekent dat je moet stoppen met de opleiding. Een negatief bindend studieadvies is gebaseerd op meerdere factoren, die vooraf bij jou bekend zijn. Zo´n advies komt dus nooit als verrassing, omdat er meerdere voortgangsgesprekken aan vooraf zijn gegaan.

  Bij een negatief bindend studieadvies krijg je begeleiding vanuit Firda naar een andere opleiding of leerweg. Als je vragen hebt over BSA (Bindend Studie Advies), kun je bij je coach/SLB-er terecht.

  Leerplicht / kwalificatieplicht

  Iedereen in Nederland moet worden voorbereid op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft de rijksoverheid de leerplicht en kwalificatieplicht ingesteld. Leerplicht geldt voor kinderen van vijf tot en met zestien jaar. Dit betekent: tot het einde van het studiejaar waarin een jongere zestien jaar is geworden.

  Na deze leerplicht begint de kwalificatieplicht, als je nog geen startkwalificatie hebt gehaald. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-diploma op minimaal niveau 2. Hiermee wordt de leerplicht dus verlengd tot de dag dat je achttien jaar wordt of als je een startkwalificatie hebt gehaald.

  BPV overeenkomst

  Afspraken over de beroepspraktijkvorming (BPV) worden vastgelegd in een aparte overeenkomst tussen Firda, de student en de organisatie die deze vorming verzorgt.

  In deze praktijkovereenkomst (POK) is vastgelegd aan welke leerdoelen en praktijkopdrachten je gaat werken tijdens de BPV en hoe de BPV wordt beoordeeld.

  Opleidingskosten / Studiefinanciering

  Het overgrote deel van je opleiding wordt betaald uit de financiële middelen die Firda krijgt van het ministerie van onderwijs. Voor zaken als inschrijving en examens hoef je als student dus niks te betalen.

  Wel is er een verplichte bijdrage in de vorm van les- of cursusgeld, voor studenten die op 1 augustus 2023 achttien jaar of ouder zijn. Het ministerie legt jaarlijks het bedrag vast. Alle informatie hierover vind je op de site van DUO,www.duo.nl.

 • Faciliteiten en voorzieningen

  Liften

  Een aantal gebouwen van Firda zijn uitgerust met een of meerdere liften. Deze liften zijn in de basis bedoeld om materialen te vervoeren en incidenteel voor mensen.

  Daarom is het nodig om alleen die mensen te autoriseren die om gezondheidsredenen gebruik moeten maken van een lift of die regelmatig materialen moeten vervoeren zoals gebouwenbeheerders, werkplekbeheerders of schoonmakers.

  Heb je om gezondheidsredenen een liftpas nodig? Dan kun je deze aanvragen via jouw coach. Een liftpas wordt voor een tijdelijke periode uitgegeven, maximaal voor een studiejaar.

  Rookvrij schoolterrein

  Gezondheid staat bij Firda hoog in het vaandel. Bovendien heeft de school te maken met landelijke regels en wetten.

  Vanaf 1 augustus 2020 mag er dan ook niet meer gerookt worden op onze scholen. Dit geldt voor het gehele schoolterrein, dus ook voor de pleinen en ook voor de parkeerterreinen.

  Lockers

  Lockers kun je gebruiken voor het opbergen van zaken, zoals gereedschap of bedrijfskleding. Firda kent verschillende soorten lockers:

  • Daglockers: kun je gebruiken om zaken gedurende maximaal één dag op te bergen. Je zorgt zelf voor een slotje, of je kunt er voor € 5,- pp. één kopen bij de beveiliging. De lockers moet je aan het einde van de dag leeg maken.
  • Specifieke lockers: die zijn meestal te vinden in de buurt van werkplaatsen en zijn geschikt voor het opbergen van zaken die niet mee naar huis genomen mogen/moeten worden.

  Verzekeringen

  Firda heeft ten behoeve van de studenten een aantal verzekeringen afgesloten.

  Collectieve reisverzekering
  Firda heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten ten behoeve van studenten en begeleiders. Deze verzekering is voor alle reizen en excursies in binnen- en buitenland. Ook stages/BPV in het buitenland die niet langer dan 180 dagen duren, vallen onder de doorlopende reisverzekering. Een annuleringsverzekering moet je zelf afsluiten.

  Firda heeft tevens een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten voor die gevallen waarbij de geleden schade onder de verantwoordelijkheid van Firda valt.

  Verzekering bij stages

  Een stagiair(e) wordt volgens de wet beschouwd als werknemer bij het bedrijf waar hij stage/praktijk loopt. Hiermee val je als stagiair(e) onder de aansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf.

  Er moet wel een getekende praktijkovereenkomst zijn. Als je vragen hebt over verzekeringen kun je terecht bij het Servicebureau, telefoon: 088-060 2380 of per mail:m.kingsbergen@fcroc.nl.

 • Invloed studenten

  Leerbedrijf Invloed studenten

  Bij LIS staan we klaar om jou als mbo-student te ondersteunen bij allerlei vragen en uitdagingen die je tijdens je studie tegenkomt. Of het nu gaat om het begrijpen van een moeilijke brief, vragen over DUO, hulp bij studievragen of het plannen en organiseren van je studie, wij zijn er om je te helpen.

  Bij LIS kun je rekenen op peer-to-peer ondersteuning van ons deskundige team van stagiaires. Onze stagiaires staan klaar om persoonlijke begeleiding te bieden en jou te ondersteunen bij het behalen van succes in je studie. Samen met jou kijken ze naar jouw specifieke behoeften en zorgen ze ervoor dat je de juiste hulp en begeleiding krijgt.

  Maar dat is niet alles wat we te bieden hebben! Naast individuele ondersteuning kunnen we ook workshops verzorgen op aanvraag. Wil je meer weten over de Sustainable Development Goals (SDG's) en hoe jij een verschil kunt maken? Of ben je geïnteresseerd in het wijs gebruik van social media, effectief plannen of leren budgetteren? Laat het ons weten en we komen graag naar jouw klas om een boeiende workshop te geven over deze onderwerpen en nog veel meer.

  Bij LIS draait alles om jouw succes en groei. We willen je helpen om het beste uit jezelf te halen en je studie tot een succes te maken. Dus aarzel niet om contact met ons op te nemen en ontdek hoe wij jou kunnen ondersteunen.

  LIS - jouw partner in succes tijdens je mbo-studie!

  Centrale studentenraad

  De Centrale StudentenRaad (CSR) bestaat uit studenten en vertegenwoordigt alle studenten van Firda, onder meer in het overleg met het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT) van Firda. De CSR heeft instemmingsbevoegdheid en heeft altijd een adviserende rol. Bovendien heeft de CSR recht om zaken in te brengen: het initiatiefrecht.

  CSR en CvB bepalen samen de agenda van vergaderingen. De deelraden (DR) van de mbo-colleges (verschillende vestigingen) overleggen met directies om hen te informeren over de gang van zaken en adviseren op het verder verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen. Dit doet recht aan het principe dat de invloed van studenten vooral daar moet plaatsvinden waar de student het onderwijs geniet.

  Meer weten: neem contact op met CSR@fcroc.nl of kom langs in het kantoor B0.08 in gebouw Triangel in Leeuwarden.

 • School voor Zorg, Service & Welzijn (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Duncan Muller

  Last Updated:

  Views: 6434

  Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Duncan Muller

  Birthday: 1997-01-13

  Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

  Phone: +8555305800947

  Job: Construction Agent

  Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

  Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.